Privacy Policy & Cookiebeleid

Bij Tenzing Travel doen we er alles aan om u van informatie, inspiratie en uiteindelijk een onvergetelijke reis te voorzien. Om dit te kunnen realiseren hebben wij in veel gevallen persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld om de nieuwsbrief, een offerte of de reisbescheiden naar u te kunnen versturen.

Snel naar:

 • Algemene informatie
 • Gegevensverzameling
 • Gegevens en derde partijen
 • Gegevensbeveiliging
 • Uw rechten
 • Cookiebeleid
Simone Jansen
Directeur Tenzing Travel

Wij zijn AVG OK

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat door Tenzing Travel de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG-wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018. Bekijk hier onze AVG-OK pagina

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en snappen dat u wilt weten wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacy policy leggen wij daarom uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook leggen we uit wat uw rechten zijn, wie er toegang heeft tot uw gegevens en hoelang we deze gegevens bewaren. U kunt ervanuit gaan dat wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die ervoor zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Gegevensverzameling

Hieronder vindt u alle relevante informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van onze privacy policy toch nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar info@tenzingtravel.nl.

 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • U informeren en inspireren d.m.v. nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw inschrijving via het aanmeldformulier van onze nieuwsbrief.

Om dit doel te realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen gedurende de periode dat u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten (denk aan een telefonisch gesprek bij een verzoek tot een belafspraak, een e-mail met daarin de vraag of u onze brochure heeft ontvangen of een uitgewerkte offerte na een aanvraag).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw mondelinge toestemming, schriftelijke toestemming (per e-mail, post of door middel van het invullen van een formulier op onze website) en afgifte van een visitekaartje.

Afhankelijk van waarvoor u interesse toont (o.a. brochure, offerte en terugbelafspraak), kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen voor om bovenstaande doelstelling te realiseren:

 • Aanhef;
 • Voornaam of voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land).

Bewaartermijn

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen gedurende de periode dat u gezien wordt als geïnteresseerde. Hieronder leest u welke termijnen wij hiervoor hebben vastgesteld:

 • Gegevens offerte- en camperhuuraanvragen – 5 jaar;
 • Gegevens terugbelafspraken – 5 jaar;
 • Gegevens landenpresentaties – 5 jaar;
 • Gegevens shopafspraak – 5 jaar;
 • Gegevens contactverzoek – 3 jaar.

Deze lijst is niet uitputtend. Mocht u op een andere manier interesse hebben getoond en wilt u weten hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren? Neem dan contact met ons op via info@tenzingtravel.nl.

Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij uw gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar u als persoon.

Persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoeren van de opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (zoals het boeken van een reis)

Om deze doelen te realiseren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land);
 • Geboortedatum;
 • Kopie paspoort;
 • Creditcardgegevens;
 • Bankrekeninggegevens;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Voorkeuren voor maaltijden en/of diëten (die mogelijk een religieuze overtuiging uitdrukken, zoals koosjer- of halalmaaltijden).

Toelichting op de gevraagde gegevens

Wij vragen om uw adresgegevens, zodat wij u de reisbescheiden toe kunnen sturen. Uw geboortedatum hebben wij o.a. nodig om uw vliegtickets, autohuur en camperhuur te kunnen verzorgen. In sommige gevallen vragen wij u om een kopie van uw paspoort, bijvoorbeeld om binnenlandse vluchten en treinkaartjes voor u te kunnen regelen. Gegevens over uw gezondheid betreffen bijvoorbeeld allergieën en zwangerschappen, zodat wij dit (wanneer nodig) aan de luchtvaartmaatschappijen en hotels kunnen doorgeven. Tot slot hebben wij uw creditcard- en/of bankrekeninggegevens nodig voor administratieve doeleinden.

Bewaartermijn

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van de genoemde doelen) opgeslagen tot maximaal 5 jaar na uw reis. Paspoortkopieën zullen wij meteen na afloop van uw reis uit onze database verwijderen. Na de genoemde 5 jaar bewaren wij alleen nog de noodzakelijke gegevens voor de financiële administratie, waar een wettelijke termijn van 7 jaar voor staat.

Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij uw gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar u als persoon.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het vinden van een geschikte medewerker.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het insturen van een CV en/of motivatiebrief.

Om dit doel te realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen tot maximaal een maand na het afronden van de sollicitatieprocedure. Eventuele additionele persoonsgegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure zelf aan ons verstrekt, zullen ook binnen deze termijn verwijderd worden.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens en derde partijen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van reizen (denk aan hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders etc.);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, boekingsgegevens en de communicatie met (potentiële) klanten (in de vorm van een CRM-systeem);
 • Onze nieuwsbrieven (in de vorm van software)

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics, een programma dat ons helpt om uw ervaring op onze website te verbeteren. De gegevens die wij verzamelen geven ons o.a. inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht.

Hierdoor weten wij welke pagina’s duidelijk zijn voor u en waar wij onze website nog kunnen verbeteren. Google mag deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden (zoals bijv. voor het verbeteren van eigen diensten). Wij verzamelen deze gegevens alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Wij hebben met de genoemde partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat wij met hun de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen uw gegevens niet aan andere externe partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dat geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw persoonsgegevens met een hotel waar u zult verblijven.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tenzing Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Derde partijen die binnen de EU zijn gevestigd en waarmee wij samenwerken hebben een verwerkersovereenkomst getekend en zullen dus met dezelfde zorg met uw persoonsgegevens omgaan;
 • Veilige HTTPS-verbinding: gegevens die u via onze website naar ons toestuurt, worden versleuteld naar ons verzonden en zijn niet leesbaar voor anderen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen die uw persoonsgegevens beschermen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit soort verzoeken. En heeft u eerder toestemming gegeven voor het verwerken van uw gegevens? Dan heeft u altijd het recht deze toestemming later weer in te trekken.

Cookies

Tenzing Travel maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website.

Plaatsen van niet-functionele cookies

Alleen met uw toestemming worden cookies van ons of derden geplaatst. Het gaat dan om analytische cookies (die ons helpen het klikgedrag van onze websitebezoekers te analyseren om zo onze website te verbeteren) en marketing cookies (waardoor u op andere websites, zoals Google.nl, specifieke advertenties van ons kunt tegenkomen).

Blokkeren van cookies

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices www.youronlinechoices.com of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Cookie-instellingen wijzigen

Klik hier om uw cookie-instellingen te wijzigen.

Vragen of een klacht?

Contact

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:
Tenzing Travel (Travelnauts B.V.)
Weerdestein 116
1083GH, Amsterdam
info@tenzingtravel.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen er dan alles aan doen om samen tot een geschikte oplossing te komen. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wilt u reisinspiratie ontvangen en geen enkele tip missen?

Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.